دیابت در گربه ها چگونه است-انواع دیابت در گربه ها؟