پریودی حیوانات

تیر 28, 1401

دوره فحلی یا پریودی در حیوانات به چه صورت است؟

قاعدگی و پریود فقط مختص انسان ها نیست، بلکه پستانداران دیگر نیز پریود می شوند. این دوره در پستاندارن را با عنوان دوره فحلی تعریف می […]