میازیس چیست؟

مرداد 2, 1401

میازیس چیست و چه قسمت های را درگیر می کند؟

میازیس یا بیماری میاز، آلودگی بافت ها و اندام های بدن انسان و حیوانات مهره دار به لارو دوبالان است که برای مدت زمانی از بافت […]