بیماری التهاب ، تورم و یا اوتیت گوش در حیوانات خانگی